Blinatumomab w porównaniu z chemioterapią w przypadku zaawansowanej ostrej białaczki limfoblastycznej czesc 4

Zdarzenia niepożądane zostały ocenione zgodnie z ogólnymi kryteriami terminologii dla zdarzeń niepożądanych (CTCAE) wydanej przez National Cancer Institute, wersja 4.0. Poważne działania niepożądane obejmowały zdarzenia, które były śmiertelne lub zagrażające życiu, wymagały lub przedłużały hospitalizację, powodowały niepełnosprawność lub niezdolność do pracy, lub powodowały wrodzoną anomalię lub wady wrodzone lub były innymi medycznie ważnymi poważnymi zdarzeniami, takimi jak przedawkowanie. Zdarzenia niepożądane będące przedmiotem zainteresowania zostały określone przez komitet sterujący. Analiza statystyczna
Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie całkowite, które zdefiniowano jako czas od randomizacji do śmierci z dowolnej przyczyny. Kluczowe drugorzędne punkty końcowe obejmowały osiągnięcie całkowitej remisji z pełnym odzyskaniem hematologicznym w ciągu 12 tygodni po rozpoczęciu leczenia; osiągnięcie całkowitej remisji z pełnym, częściowym lub niepełnym wyrównaniem hematologicznym w ciągu 12 tygodni po rozpoczęciu leczenia; oraz czas przeżycia wolny od zdarzeń (definiowany jako czas od randomizacji do nawrotu po osiągnięciu całkowitej remisji z pełnym, częściowym lub niepełnym odzyskiwaniem hematologicznym lub śmiercią). Inne drugorzędne punkty końcowe obejmowały czas trwania całkowitej remisji, minimalną resztkową remisję choroby (zdefiniowaną jako minimalny poziom pozostałości choroby poniżej 0,0001), szybkość allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych i wskaźniki zdarzeń niepożądanych. Ostateczne wyniki dla kluczowych drugorzędowych punktów końcowych miały być testowane w sposób hierarchiczny, jeśli wyniki pierwotnego punktu końcowego uznano za znaczące. Wyliczyliśmy, że docelowy odsetek 400 pacjentów i łącznie około 330 zgonów dałoby próbce około 85% mocy do wykrycia współczynnika ryzyka śmierci 0,70 w grupie blinatumomabu w porównaniu z chemioterapią na dwustronnym poziomie alfa 0,05. ; obliczenia te oparto na założeniu medianowego całkowitego przeżycia wynoszącego 4,2 miesiąca w grupie otrzymującej chemioterapię8,9 i 10% odsetka osób, które porzuciły naukę. Zaplanowano dwie tymczasowe analizy w celu oceny korzyści przeżycia, gdy zaobserwowano 50% i 75% planowanych zgonów w końcowej analizie. Przerwę graniczną O Brien-Fleming w czasie każdej tymczasowej analizy obliczono za pomocą funkcji alfa-wydawania Lan-DeMets.21,22
Analizy skuteczności obejmowały wszystkich pacjentów, którzy przeszli randomizację (populacja przeznaczona do leczenia). Analizy bezpieczeństwa i analizy wrażliwości na skuteczność obejmowały wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę próbnego leczenia (populację leczoną as). Szacunki czasu do wystąpienia obliczono za pomocą metody Kaplana-Meiera, a grupy leczenia porównano za pomocą dwustronnych warstwowych testów logarytmicznych. Efekt leczenia wyrażono jako współczynnik ryzyka z 95% przedziałem ufności, który oszacowano za pomocą stratyfikowanego modelu regresji Coxa. Współczynniki remisji porównano z zastosowaniem rozwarstwionego dwustronnego testu Cochrana-Mantela-Haenszela.
Wyniki
Populacja i leczenie
Tabela 1. Tabela 1. Demograficzna i wyjściowa charakterystyka kliniczna pacjentów. Pacjenci byli zapisywani od stycznia 2014 r. Do września 2015 r. Po 75% całkowitej liczby planowanych zgonów w celu ostatecznej analizy zalecono niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo że badanie należy przerwać wcześniej ze względu na korzyści obserwowane podczas leczenia blinatumomabem
[więcej w: centermed bochnia, magmil bio special, fitolizyna nefrocaps ]

Powiązane tematy z artykułem: centermed bochnia fitolizyna nefrocaps magmil bio special