Polimorfizm związany z cholesterolem i ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych cd

Wskaźnik skuteczności genotypowania wyniósł 96%. Używając 15 próbek analizowanych w czterech powtórzeniach, stwierdziliśmy, że współczynnik błędów genotypowania wynosi <0,7%. Wyniki
Zdarzenia sercowo-naczyniowe zostały stwierdzone poprzez powiązanie 10-cyfrowego osobistego numeru identyfikacyjnego każdego obywatela Szwecji z trzema rejestrami: szwedzkiego rejestru wyładunku w szpitalu, szwedzkiego rejestru przyczyn zgonów i rejestru udarów mózgu w Malmö.18 Wstępnie zdefiniowany złożony punkt końcowy układu sercowo-naczyniowego zdarzenia definiowano jako zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny i zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca. Zawał mięśnia sercowego został określony na podstawie kodów 410 i I21 w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, 9 rewizji i 10 korekty (ICD-9 i ICD-10). Udar niedokrwienny zdefiniowano na podstawie kodów 434 lub 436 (ICD-9) i I63 lub I64 (ICD-10). Przed włączeniem do badania udar niedokrwienny w szwedzkim rejestrze wyrównywania szpitali potwierdzono za pomocą rejestru udarów w Malmö, w którym przebadano oryginalne dokumenty medyczne (w tym badania obrazowania, jeśli są dostępne). 18 Uwzględniono jedynie udary niedokrwienne i wykluczone przypadki krwotok śródmózgowy lub podpajęczynówkowy. Śmierć z powodu choroby niedokrwiennej serca zdefiniowano na podstawie kodów 412 i 414 (ICD-9) lub I22-I23 i I25 (ICD-10) w szwedzkiej Rejestrze Śmierci. Działania kontynuacyjne przedłużono do 31 grudnia 2003 r.
Analiza statystyczna
Dla każdego osobnika poziomy cholesterolu LDL lub HDL skorygowano o wiek, płeć i stan cukrzycy, aby uzyskać wieloczynnikowy poziom resztkowy cholesterolu LDL lub HDL. Skorygowany wielozmiennie resztkowy poziom lipidów dla każdego osobnika posłużył za fenotyp w analizach asocjacji genotyp-fenotyp. Przeprowadziliśmy wielowymiarowe analizy regresji liniowej, aby przetestować hipotezę zerową, że reszty cholesterolu LDL lub HDL nie różnią się w zależności od rosnącej liczby kopii w mniejszym allelu. Osoby badane, które otrzymywały leki obniżające stężenie lipidów w czasie badania podstawowego, zostały wyłączone z tych analiz.
Na podstawie wyników analiz asocjacji genotyp-fenotyp zidentyfikowaliśmy dziewięć SNP, które były niezależnie związane z poziomami lipidów. Dwa SNP, które wstępnie testowaliśmy, były skorelowane z innymi SNP w panelu, a zatem zostały wykluczone.
Zakładaliśmy, że pojedynczy SNP o niewielkim wpływie na poziom lipidów będzie miał ograniczoną moc, aby pokazać wpływ na incydenty sercowo-naczyniowe. Dlatego skonstruowaliśmy wynik genotypu na podstawie liczby niekorzystnych alleli (tych związanych z wyższym poziomem cholesterolu LDL lub niższych poziomów cholesterolu HDL), które były przenoszone przez każdy osobnik dla każdego z dziewięciu SNP. Wyliczyliśmy surowy wskaźnik zapadalności pierwszych zdarzeń sercowo-naczyniowych według warstw wyników genotypowych.
Zbudowaliśmy modele wielu zmiennych proporcjonalnych zagrożeń, aby zbadać związek między wynikiem genotypu a czasem do pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego, z wyjątkiem osób, które przeszły wcześniej zawał mięśnia sercowego lub udar niedokrwienny. Najpierw potwierdziliśmy, że założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń zostało spełnione.19 Współczynnik hazardu dla wyniku genotypu jako miary ciągłej oszacowano w modelu dostosowującym dla wszystkich 14 dostępnych wyjściowych współzmiennych
[przypisy: medyk szopena rzeszów, obrzęki opadowe, bezbarwny gaz o ostrej woni ]

Powiązane tematy z artykułem: bezbarwny gaz o ostrej woni medyk szopena rzeszów obrzęki opadowe