Ribociclib jako terapia pierwszego rzutu dla pozytywnego wyniku HR, zaawansowany rak piersi ad

Wybraliśmy dawkę 600 mg na dobę w oparciu o wyniki badania fazy z udziałem pacjentów z zaawansowanym rakiem.19 Ribociclib podawano z posiłkiem lub bez posiłku.20 Randomizacja była stratyfikowana w zależności od obecności lub braku wątroby lub płuc przerzuty. Pacjenci otrzymywali leczenie do czasu progresji choroby, niedopuszczalnej toksyczności, zgonu lub przerwania leczenia rybokilektem lub letrozolu z jakiejkolwiek innej przyczyny. Obniżenie dawki dla ribociclib (od 600 mg do 400 mg do 200 mg na dobę) było dozwolone w celu leczenia zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem; do letrozolu nie było dopuszczalnych dawek. Pacjenci, którzy przerwali stosowanie ribociclib lub placebo, mogli nadal otrzymywać letrozol. Nie zezwolono na przejście do leczenia. Pacjenci
Miały zastosowanie kobiety po menopauzie z miejscowo potwierdzonym, HR-dodatnim, HER2-ujemnym nawrotowym lub z przerzutowym rakiem piersi, które nie otrzymały wcześniejszego leczenia systemowego z powodu zaawansowanej choroby. Pacjenci mieli albo mierzalną chorobę (zgodnie z Kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych [RECIST], wersja 1.1) 21 lub co najmniej jedną w większości lityczną zmianą kości, a także ze Stanami grupy 22 Wschodniej kooperatywnej Onkologii 0 lub (na 5 punktów skala, na której wyższy wynik wskazuje na większą niepełnosprawność) i odpowiedni szpik kostny oraz funkcja narządu.
Pacjenci byli wykluczani, jeśli otrzymali poprzedni inhibitor CDK4 / 6 lub jakąkolwiek wcześniejszą systemową chemioterapię lub terapię endokrynną w przypadku zaawansowanej choroby. Poprzednia terapia neoadjuwantowa lub adiuwantowa z niesteroidowym inhibitorem aromatazy była niedozwolona, chyba że okres wolny od choroby był dłuższy niż 12 miesięcy. Wykluczono również pacjentów z zapalnym rakiem piersi, przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego, przebytą chorobą serca lub zaburzeniem czynności serca (w tym odstęp QT skorygowany o częstość akcji serca według wzoru Fridericia [QTcF]> 450 msec podczas badania przesiewowego) lub zaburzoną funkcją przewodu pokarmowego, zmienione wchłanianie leku. Nie dopuszczano stosowania jednocześnie leków o znanym ryzyku wydłużenia odstępu QT lub indukcji torsades de pointes.
Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym było lokalne przeżycie wolne od progresji, według RECIST, wersja 1.1. Kluczowym drugorzędnym punktem końcowym było całkowite przeżycie. Inne drugorzędne punkty końcowe obejmowały ogólny wskaźnik odpowiedzi (całkowita lub częściowa odpowiedź), współczynnik korzyści klinicznych (całkowita odpowiedź plus stabilna choroba trwająca 24 tygodnie lub więcej), bezpieczeństwo i ocena jakości życia. Badawcze punkty końcowe obejmowały farmakokinetykę i biomarkery odpowiedzi lub oporności. Wyniki oceny jakości życia i analizy eksploracyjne nie zostały tutaj przedstawione.
Oceny
Oceny nowotworów (tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny) wykonywano podczas badań przesiewowych, co 8 tygodni w ciągu pierwszych 18 miesięcy, co 12 tygodni, aż do progresji choroby (w tym u pacjentów, którzy przerwali leczenie z przyczyn innych niż choroba postępująca), a na końcu leczenia. Niezależny komitet przeglądowy, którego członkowie nie byli świadomi przydzielonych zadań, dokonał prospektywnej weryfikacji wszystkich danych obrazowych.
Zdarzenia niepożądane zostały scharakteryzowane i ocenione w całym badaniu zgodnie z Ogólnymi kryteriami terminologii dla zdarzeń niepożądanych wydanymi przez National Cancer Institute, wersja 4.03.23. Badania biochemiczne i hematologiczne zostały przeprowadzone podczas badań przesiewowych, w dniu 15 cyklu 1, oraz w dniu kolejnych cykli do koniec leczenia
[podobne: obrzęki opadowe, gaz o ostrej woni, tabletki visaxinum ]

Powiązane tematy z artykułem: gaz o ostrej woni obrzęki opadowe tabletki visaxinum