Ribociclib jako terapia pierwszego rzutu dla pozytywnego wyniku HR, zaawansowany rak piersi cd

Ocenę elektrokardiograficzną wykonano podczas badania przesiewowego, w dniu 15 cyklu 1, oraz w dniu cyklu 2 i 3 u wszystkich pacjentów; po zmianie protokołu, w pierwszym dniu cykli od 4 do 9 przeprowadzono dodatkowe badania elektrokardiograficzne u wszystkich pacjentów i pierwszego dnia kolejnych cykli u pacjentów ze średnim odstępem QTcF wynoszącym 481 ms lub więcej w dowolnym czasie przed cyklem 10. Badanie elektrokardiogramy zostały przejrzane przez panel centralny w zaślepiony sposób. Reprezentatywne próbki guza (uzyskane na świeżej biopsji lub z tkanki archiwalnej) otrzymano dla analiz biomarkerów, gdy były dostępne w skriningu, z opcjonalną próbką guza zebraną w czasie postępu choroby. Pobrano próbki krwi do analizy poziomów estradiolu i zmian molekularnych w krążącym DNA guza.
Przestudiuj badanie
Protokół próbny i plan analizy statystycznej są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Wszelkie modyfikacje zostały zatwierdzone przez niezależny komitet etyczny i instytucjonalną komisję ds. Oceny w każdym miejscu. Komitet sterujący nadzorował przebieg badania zgodnie z zatwierdzonym protokołem. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów.
Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej oraz postanowieniami Deklaracji Helsińskiej. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo dokonał przeglądu danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa. Przedstawiciele sponsora badania, Novartis Pharmaceuticals, zgromadzili i przeanalizowali dane. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do danych, byli zaangażowani w opracowanie i zatwierdzenie manuskryptu i ponosili ostateczną odpowiedzialność za decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Manuskrypt został przygotowany przez autorów przy pomocy pisarza medycznego finansowanego przez sponsora. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za dokładność i kompletność danych oraz zapewniają wierność wersji próbnej protokołu.
Analiza statystyczna
W podstawowej analizie skuteczności porównywano czas przeżycia bez progresji w dwóch grupach przy użyciu testu log-rank stratyfikowanego w zależności od obecności lub braku przerzutów do wątroby lub płuc. Ustalenie, że 302 pacjentów miało progresję choroby lub zginęło było konieczne do wykrycia współczynnika ryzyka równego 0,67 z mocą 93,5% przy jednostronnym poziomie alfa 0,025 z zastosowaniem dwupoziomowej granicy powstrzymywania skuteczności Haybittle-Peto. , 25 Przeprowadzono stratyfikowaną analizę regresji Coxa w celu oszacowania współczynnika ryzyka i 95% przedziałów ufności przeżycia wolnego od progresji.
Wstępnie zaplanowano okresową analizę po progresji choroby lub zgon zgłoszono u 211 z 302 pacjentów (70%). Lepkość ribociclib plus letrozol w porównaniu z placebo i letrozolem byłaby zdefiniowana jako współczynnik ryzyka równy 0,56 lub mniej, przy P <1,29 × 10-5.
Analizy skuteczności przeprowadzono w populacji, która miała zamiar leczyć. Analizy bezpieczeństwa przeprowadzono u pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę schematu badania i mieli co najmniej jedną ocenę bezpieczeństwa po linii podstawowej.
Wyniki
Charakterystyka pacjenta
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Od 24 stycznia 2014 r. Do 24 marca 2015 r. Randomizowano łącznie 668 pacjentów, z czego 334 przypisano do grupy otrzymującej ribociclib i letrozol, a 334 pacjentów otrzymujących placebo i letrozol ( Figa
[hasła pokrewne: delicol dawkowanie, gastrolit ulotka, davercin płyn ]

Powiązane tematy z artykułem: davercin płyn delicol dawkowanie gastrolit ulotka