Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 2

Jednak obrazowanie anatomii wieńcowej za pomocą CCTA może wiązać się z większą liczbą procedur i wyższymi kosztami niż testowanie funkcjonalne.12 W związku z tym istnieje równowaga pod względem skuteczności włączenia CCTA do strategii oceny w dziale pomocy doraźnej. Celem tego badania było porównanie skuteczności strategii oceny opartej na CCTA z oceną standardowej oceny w oddziale ratunkowym dla pacjentów z objawami sugerującymi ostry zespół wieńcowy oraz ocena dalszych testów, kosztów i ekspozycji na promieniowanie związanej z CCTA.
Metody
Projekt badania i nadzór
ROMICAT-II został zaprojektowany jako randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie, w którym strategia oceny i postępowania obejmująca CCTA jako pierwszy test diagnostyczny wykonany tak wcześnie, jak to możliwe została porównana ze standardową oceną w oddziale ratunkowym dla pacjentów z ostrym bólem w klatce piersiowej sugerującym ostry zespół wieńcowy. Po dokonaniu losowych przypisań do początkowej CCTA lub standardowej oceny bez CCTA, opieka nad pacjentami w obu grupach nie była nakazana przez protokół badania, ale zamiast tego była w gestii lokalnych lekarzy. Projekt ROMICAT-II został szczegółowo opisany wcześniej, 13, a protokół badania jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Badana populacja
Rejestracja pacjentów rozpoczęła się 23 kwietnia 2010 r., A zakończyła się 30 stycznia 2012 r. W dziewięciu szpitalach w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę na udział w badaniu. Kryteria kwalifikowalności zostały wybrane zgodnie z badaniem ROMICAT-I, 6 w celu zarejestrowania populacji o podobnej częstości występowania ostrych zespołów wieńcowych (około 8%). Kwalifikujący się pacjenci byli w wieku od 40 do 74 lat, przedstawiani na oddziale ratunkowym z bólem w klatce piersiowej (lub jego odpowiednikiem) co najmniej 5 minut w ciągu 24 godzin przed prezentacją w oddziale ratunkowym, byli w rytmie zatokowym i uzasadnili dalsze ryzyko stratyfikacja, aby wykluczyć ostre zespoły wieńcowe, określone przez lekarza prowadzącego w oddziale ratunkowym. Głównymi kryteriami wykluczenia były: historia znanej choroby wieńcowej, nowe diagnostyczne zmiany niedokrwienne w początkowym EKG, początkowy poziom troponiny przekraczający 99. percentyl testu lokalnego, zaburzona czynność nerek (poziom kreatyniny,> 1,5 mg na decylitr [132,6] .mol na litr]), niestabilność hemodynamiczna lub kliniczna, znana alergia na jodowany środek kontrastowy, wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) większy niż 40 lub obecnie objawowa astma.
Protokół badania
Kwalifikowani pacjenci zostali zidentyfikowani, pod warunkiem uzyskania pisemnej świadomej zgody i zostali losowo przydzieleni podczas wstępnej oceny w oddziale ratunkowym w ciągu dnia w dni powszednie
[patrz też: tabletki visaxinum, bialmedia estetyczna, bialmed ]

Powiązane tematy z artykułem: bialmed tabletki visaxinum twp ciechanów