Wysokodawkowa dożylna terapia metyloprednizolonem w leczeniu bólu u dzieci i młodzieży z chorobą sierpowatą cd

Dodatkowych 41 pacjentów, przyjętych w sumie 72 epizodów bólu podczas okresu badania, potencjalnie kwalifikowali się do badania, ale nie zostali zapisani, ponieważ żaden rodzic lub opiekun nie był dostępny do omówienia badania lub ponieważ rodzice odmówili udziału, zwykle z powodu ich obawy dotyczące stosowania sterydów w leczeniu choroby ich dziecka. Średnia długość pobytu w szpitalu wśród dzieci z pojedynczymi, niepowikłanymi bolesnymi epizodami, które nie były uwzględnione w badaniu (4,18 dnia) była praktycznie identyczna jak wśród pacjentów, którzy otrzymywali placebo (4,14 dnia). Rysunek 1. Rycina 1. Czas trwania analgezji stacjonarnej podczas wszystkich 56 epizodów bólu w badaniu, dla każdej grupy leczenia jako całości i według wieku. Czas trwania analgezji mierzono od pierwszej dawki badanego leku do ostatniej hospitalizowanej dawki dożylnej lub doustnej środka przeciwbólowego. Trójkąty reprezentują epizody w grupie placebo i odcinki kwadratów w grupie metyloprednizolonowej. Skorygowana względem wieku różnica między grupami otrzymującymi placebo i metyloprednizolon (średni czas trwania, 71,3 w porównaniu do 41,3 godziny) był statystycznie istotny (P = 0,030).
Wszystkie 56 epizodów bólu u badanych pacjentów włączono do analizy. Żaden pacjent nie został wycofany z badania po ustaleniu jego leczenia. Liczbę godzin od podania pierwszej dawki badanego leku do ostatniej hospitalizowanej dawki leku podawanego dożylnie lub doustnie w tym samym epizodzie pokazano na rycinie 1. Po uwzględnieniu wszystkich 56 epizodów, skorygowano o wiek. czas leczenia przeciwbólowego w warunkach stacjonarnych był znacznie dłuższy u pacjentów otrzymujących placebo niż u osób, które otrzymywały metyloprednizolon (średnio 71,3 vs. 41,3 godziny, P = 0,030). Siedem epizodów było powikłanych rozwojem ostrego zespołu klatki piersiowej (trzy w grupie metyloprednizolon i cztery w grupie placebo). Gdy te epizody zostały wyłączone z analizy, skorygowana względem wieku różnica pomiędzy grupami metyloprednizolonu i grupy placebo pozostała znacząca (średnia, 31,0 vs 62,5 godziny, P = 0,010).
Rycina 2. Rycina 2. Czas trwania analgezji stacjonarnej dla każdej grupy leczenia jako całości i według wieku, po wykluczeniu 18 nietypowych epizodów. Wykluczyliśmy jednego pacjenta losowo przydzielonego do otrzymywania placebo podczas pięciu z jej sześciu przyjęć, siedmiu epizodów powikłanych syndromem klatki piersiowej i pięciu bardzo krótkich epizodów, w których czas znieczulenia stacjonarnego wynosił mniej niż pięć godzin. Trójkąty reprezentują epizody w grupie placebo i odcinki kwadratów w grupie metyloprednizolonowej. Skorygowana względem wieku różnica między grupami otrzymującymi placebo i metyloprednizolon (średni czas trwania, 53,6 vs 35,8 godziny) była statystycznie istotna (P = 0,012).
Po wykluczeniu epizodów powikłanych zespołem klatki piersiowej, 49 pozostałych epizodów oceniano pod kątem czynników, które mogłyby mieć stronnicze wyniki na korzyść grupy metyloprednizolonowej. Jedna pacjentka, 14-letnia dziewczynka z niedokrwistością sierpowatą, została włączona do badania podczas sześciu oddzielnych epizodów i została losowo przydzielona podczas pięciu z sześciu epizodów w celu otrzymania placebo. Jej bolesne epizody były zwykle dłuższe niż przeciętne; w ten sposób wszystkie sześć epizodów tej dziewczyny zostały wyeliminowane w drugiej, osobnej analizie
[podobne: gastrolit ulotka, obrzęki opadowe, centermed bochnia ]

Powiązane tematy z artykułem: centermed bochnia gastrolit ulotka obrzęki opadowe